Regisztráció
Jelentkezés adatlap adatainak átemelésével
Név
Elérhetőségek
Pozícióval kapcsolatos információk
A munkába állás várható időpontjának megadása kötelező!
Fájl feltöltés
{{file.name}} {{file.size}}
*
Legalább egy file feltöltése kötelező!
Jelszó megadása
Adatkezelési nyilatkozat
Válassza ki, hogy milyen formában engedélyezi adatainak kezelését és a nyilatkozat elolvasását követően véglegesítse a regisztrációját!
Az adatkezelési nyilatkozat elfogadása nélkül sajnos nem regisztrálhat adatbázisunkba!

                                                                                                                                                            Utolsó módosítás dátuma: 2021.12.10.

 

Adatkezelési tájékoztató

Toborzás- kiválasztás, jogviszony létrehozására irányuló folyamat

 

1       Általános rendelkezések és elérhetőségek

A jelen adatkezelési tájékoztató (a továbbiakban Tájékoztató) azon személyes adatokra vonatkozik, amelyeket Önről a Budapesti Gazdasági Egyetem (a továbbiakban Egyetem vagy Adatkezelő) gyűjt és kezel.

    Név: Budapesti Gazdasági Egyetem

    Intézményi azonosító: FI 82314

    Székhely: 1055 Budapest, Markó utca 29-31.

    Képviseli: Prof. Dr. Heidrich Balázs rektor

    Telefon: (+36) 1 301 3428

    Fax: (+36) 1 301 3432

    Honlap: https://uni-bge.hu/

    Adatvédelmi tisztviselő elérhetősége: adatvedelmitisztviselo@uni-bge.hu

 

2      A tájékoztató tartalma, felépítése

 

1        Általános rendelkezések és elérhetőségek  1

2       A tájékoztató tartalma, felépítése  1

3       Az adatkezelés alapjául szolgáló jogszabályok  3

4       Az adatkezelés elvei 3

5       Alapfogalmak  3

6       Adatkezelési tevékenység leírása   5

6.1         Toborzás- kiválasztás, jogviszony létrehozására irányuló folyamat  5

7       A személyes adatok kezelésével kapcsolatos jogok  7

7.1         A tájékoztatás kéréshez való jog   7

7.2        A helyesbítéshez való jog   8

7.3        A törléshez való jog   8

7.4        A tiltakozáshoz való jog   8

7.5        A korlátozáshoz való jog   8

8       Adatbiztonsági intézkedések  9

9       Az adatkezeléssel kapcsolatos jogérvényesítési lehetőségek  9

9.1         Bírósági eljárás kezdeményezése   9

9.2        Hatósági bejelentés  9

10     Kikötés  9

3      Az adatkezelés alapjául szolgáló jogszabályok

·         az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (továbbiakban Infotv.)

·         a közfeladatot ellátó szervek iratkezelésének általános követelményeiről szóló 335/2005. (XII. 29.) Korm. Rendelet

·         2011. évi CCIV. törvény a nemzeti felsőoktatásról (továbbiakban Nftv.)

·         2012. évi I. törvény a munka törvénykönyvéről (továbbiakban Mtv.)

·         1995. évi LXVI. törvény a köziratokról, a közlevéltárakról és a magánlevéltári anyag védelméről

4      Az adatkezelés elvei

A személyes adatok kezelését jogszerű és átlátható módon kell végezni, biztosítva a természetes személyeknek a rájuk vonatkozó személyes adatok kezelésének tisztességességét („jogszerűség, tisztességes eljárás és átláthatóság”).

Személyes adat kizárólag meghatározott törvényes célból, jog gyakorlása és kötelezettség teljesítése érdekében kezelhető. Az adatkezelésnek minden szakaszában meg kell felelnie az adatkezelés céljának, az adatok felvételének és kezelésének tisztességesnek és törvényesnek kell lennie („célhoz kötöttség”).

Csak olyan személyes adat kezelhető, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlen, a cél elérésére alkalmas. A személyes adat csak a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig kezelhető („adattakarékosság elve” és „korlátozott tárolhatóság”).

Az Egyetemnek biztosítania kell, hogy a személyes adatok pontosak és naprakészek legyenek, szem előtt tartva, hogy a pontatlan személyes adatokat helyesbítsék („pontosság”).

A személyes adatok kezelését az Egyetemnek oly módon kell végeznie, hogy megfelelő technikai vagy szervezési intézkedések alkalmazásával biztosítva legyen a személyes adatok megfelelő biztonsága, ideértve az adatok jogosulatlan vagy jogellenes kezelésével, véletlen elvesztésével, megsemmisítésével vagy károsodásával szembeni védelmet is („rendelkezésre állás, integritás és bizalmas jelleg”).

5      Alapfogalmak

Személyes adat: azonosított vagy azonosítható természetes személyre („érintett”) vonatkozó bármely információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható.

Különleges adat:

a)    a faji eredetre, a nemzetiséghez tartozásra, a politikai véleményre vagy pártállásra, a vallásos vagy más világnézeti meggyőződésre, az érdek-képviseleti szervezeti tagságra, a szexuális életre vonatkozó személyes adat;

b)    az egészségi állapotra, a kóros szenvedélyre vonatkozó személyes adat, valamint a bűnügyi személyes adat.

Az érintett hozzájárulás: az érintett akaratának önkéntes, konkrét és megfelelő tájékoztatáson alapuló és egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az érintett nyilatkozat vagy a megerősítést félreérthetetlenül kifejező cselekedet útján jelzi, hogy beleegyezését adja az őt érintő személyes adatok kezeléséhez.

Tájékoztatás: az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, de mindenféleképpen a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és a következő információkhoz hozzáférést kapjon:

·         az adatkezelés céljai;

·         az érintett személyes adatok kategóriái;

·         azon címzettek vagy címzettek kategóriái, akikkel, illetve amelyekkel a személyes adatokat közölték vagy közölni fogják, ideértve különösen a harmadik országbeli címzetteket, illetve a nemzetközi szervezeteket;

·         adott esetben a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama, vagy ha ez nem lehetséges, ezen időtartam meghatározásának szempontjai.

Helyesbítés: Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat.

Törlés: Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat, az adatkezelő pedig köteles arra, hogy az érintettre vonatkozó személyes adatokat indokolatlan késedelem nélkül törölje, ha

·         a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más módon kezelték;

·         az érintett visszavonja a hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja;

·         az érintett tiltakozik az adatkezelés ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre;

·         a személyes adatokat jogellenesen kezelték;

·         a személyes adatokat az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell.

Korlátozás: az érintett jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő korlátozza az adatkezelést - a tárolt személyes adatok megjelölése jövőbeli kezelésük korlátozása céljából.

Tiltakozás: az érintett nyilatkozata, amellyel személyes adatainak kezelését kifogásolja, és az adatkezelés megszüntetését, illetve a kezelt adatok törlését kéri.

Érintett: bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy – közvetlenül vagy közvetve – azonosítható természetes személy.

Adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt meghatározza; ha az adatkezelés céljait és eszközeit az uniós vagy a tagállami jog határozza meg, az adatkezelőt vagy az adatkezelő kijelölésére vonatkozó különös szempontokat az uniós vagy a tagállami jog is meghatározhatja.

Adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely az adatkezelővel kötött szerződése alapján - beleértve a jogszabály rendelkezése alapján történő szerződéskötést is - adatok feldolgozását végzi.

Harmadik személy: olyan természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval.

Adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül az adatokon végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így különösen gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, korlátozása, törlése és megsemmisítése, valamint az adatok további felhasználásának megakadályozása, fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők (pl. ujj- vagy tenyérnyomat, DNS-minta, íriszkép) rögzítése.

Adattovábbítás: ha az adatot meghatározott harmadik személy számára hozzáférhetővé teszik. Nyilvánosságra hozatal: ha az adatot bárki számára hozzáférhetővé teszik.

Adattörlés: az adatok felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállításuk többé nem lehetséges.

Adatmegsemmisítés: az adatokat tartalmazó adathordozó teljes fizikai megsemmisítése. Adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől, feltéve, hogy a technikai feladatot az adatokon végzik.

Álnevesítés: a személyes adatok olyan módon történő kezelése, amelynek következtében további információk felhasználása nélkül többé már nem állapítható meg, hogy a személyes adat mely konkrét természetes személyre vonatkozik, feltéve, hogy az ilyen további információt külön tárolják, és technikai és szervezési intézkedések megtételével biztosított, hogy azonosított vagy azonosítható természetes személyekhez ezt a személyes adatot nem lehet kapcsolni.

 

6      Adatkezelési tevékenység leírása

6.1       Toborzás- kiválasztás, jogviszony létrehozására irányuló folyamat

6.1.1       A kezelt adatok köre és az adatkezelés célja

Személyes adatkategóriák

Adatkezelés célja

Adatkezelés jogalapja

Toborzás- kiválasztás, jogviszony létrehozására irányuló folyamat során a pályázó által az Adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatok (önéletrajzokat, pályázati anyagok)

Toborzás, kiválasztás, valamint a jogviszony létrehozása során a pályázó azonosítása, a vele való kapcsolattartás

A jelentkező kifejezett hozzájárulása - GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont

 

A toborzási folyamat és a kapcsolódó Karrieroldal [link] alkalmazás működtetésének célja, hogy az üres, vagy megüresedett munkakör betöltése (kiválasztási eljárás lefolytatása, az ehhez kapcsolódó kapcsolatfelvétel, kapcsolattartás, értékelés lebonyolítása) megtörténhessen, az Adatkezelő kiválaszthassa a számára megfelelő pályázókat, akiknek munkalehetőséget kínál.

A regisztráció és a jelentkezés során megadott adatok bekerülnek az Adatkezelő munkaerő-toborzási és kiválasztási eljárások során használt adatbázisába. A kiválasztási folyamat során a megadott adatokhoz az Adatkezelő további adatokat rendelhet, így például a kiválasztási folyamat során közölt vagy átadott további adatokat, a kiválasztási folyamat eredményeit, értékelését. A fentieken kívül az Adatkezelő a pályázó adatainak felhasználásával - a toborzási folyamatainak tervezése, nyomon követése, eredményességének megállapítása, értékelése céljából - statisztikákat, jelentéseket, egyéb összefoglalókat készíthet.

A Karrieroldal és a toborzási folyamat kapcsán az Egyetem a Karrieroldal használata során keletkezett technikai azonosító adatokat, bejelentkezési adatokat, a pályázónak a honlapra feltöltött személyes adatait, önéletrajzát, egyéb pályázati anyagát, állásinterjúk során közölt adatait kezeli, így különösen:

 • Felhasználói név (Karrieroldalon)
 • Felhasználói jelszó (Karrieroldalon)
 • Vezetéknév
 • Középső név
 • Keresztnév
 • E-mail cím
 • Telefonszám
 • Skype név
 • Linkedin azonosító
 • Facebook azonosító
 • Lakcím részletes adatok
 • Végzettséghez tartozó okirat száma
 • Munkatapasztalatot igazoló referenciaszemély neve
 • Munkatapasztalatot igazoló referenciaszemély telefonszáma
 • Pozíció ajánló neve
 • Pozíció ajánló törzsszáma
 • Feltöltött életrajzban szereplő adatok (pl. fénykép, személyes azonosító adatok)

6.1.2      A tárolás helye:

·         A személyes adatokat az Adatkezelő, illetve az Adatfeldolgozó üzemeltetésében lévő, Magyarország területén működő szerverek tárolják.

6.1.3      A tárolás ideje

·         A regisztrációval a pályázó tudomásul veszi, hogy az Adatkezelő 2 évig tárolja az adatait, melyhez kapcsolódóan ezen időtartam alatt az Adatkezelő egyéb releváns pozícióval kapcsolatban is megkeresheti.

 

6.1.4      Az adatokhoz hozzáférők köre, adatfeldolgozók

A személyes adatok kezelését a HR Igazgatóság munkatársai végzik.

A tevékenységet Adatkezelő az alábbi Adatfeldolgozó(k) közreműködésével végzi:

Adatfeldolgozó cég neve:

Evolution Consulting Kft.

Székhelye:

3515 Miskolc – Egyetemváros, AFKI épület 2. emelet

Adatfeldolgozó adatkezelési tájékoztatója elérhető:

evolution-consulting.hu, Adatvédelmi link

Adatfeldolgozó tevékenysége:

Karrieroldal üzemeltetése

 

6.1.5      Adatok nyilvánosságra hozatala, adattovábbítás

Adattovábbításra nem kerül sor.

7      A személyes adatok kezelésével kapcsolatos jogok

7.1       A tájékoztatás kéréshez való jog

Ön az 1. pontban megadott elérhetőségeken keresztül, írásban tájékoztatást kérhet az Egyetemtől, hogy az Egyetem tájékoztassa:

 • milyen személyes adatait, 
 • milyen jogalapon, 
 • milyen adatkezelési cél miatt, 
 • milyen forrásból, 
 • mennyi ideig kezeli, 
 • az Egyetem kinek, mikor, milyen jogszabály alapján, mely személyes adataihoz biztosított hozzáférést vagy kinek továbbította a személyes adatait. 

Az Egyetem az Ön kérelmét legfeljebb 30 napon belül, az Ön által megadott elérhetőségre küldött levélben teljesíti.

7.2      A helyesbítéshez való jog

Ön az 1. pontban megadott elérhetőségeken keresztül, írásban kérheti, hogy az Egyetem módosítsa valamely személyes adatát (például bármikor megváltoztathatja az e-mail címét vagy postai elérhetőségét). Az Egyetem a kérelmét legfeljebb 30 napon belül teljesíti, és erről az Ön által megadott elérhetőségre küldött levélben értesíti.

7.3      A törléshez való jog

Ön az 1. pontban megadott elérhetőségeken keresztül, írásban kérheti az Egyetemtől a személyes adatainak a törlését.

A törlési kérelmet az Egyetem abban az esetben utasítja el, ha a jogszabály vagy valamely belső szabályzatunk az Egyetemet a személyes adatok további tárolására kötelezi. Ilyen eset például az, ha az irattározásra vonatkozó, belső szabályzatban foglalt határidő nem telt le.

Amennyiben azonban nincs ilyen kötelezettség, akkor az Egyetem az Ön kérelmét legfeljebb 30 napon belül teljesíti, és erről az Ön által megadott elérhetőségre küldött levélben értesíti.

7.4      A tiltakozáshoz való jog

Ön az 1. pontban megadott elérhetőségeken keresztül, írásban tiltakozhat az adatkezelés ellen, ha az Egyetem személyes adatot közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljából továbbítaná, felhasználná. Így például Ön tiltakozhat az ellen, ha az Egyetem hozzájárulása nélkül az Ön személyes adatait tudományos kutatás céljából felhasználná.

Ön tiltakozhat az adatkezelés ellen akkor is, ha Ön szerint az kizárólag az Egyetem jogi kötelezettsége teljesítéséhez vagy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve a jogszabályi felhatalmazáson alapuló adatkezeléseket. Így például nem tiltakozhat az ellen, ha az irattározásra vonatkozó belső szabályzatunk alapján a személyes adatait tartalmazó beadványát – az ügy irataival együtt – átadjuk a Levéltár számára.

7.5      A korlátozáshoz való jog

Ön az 1. pontban megadott elérhetőségeken keresztül, írásban kérheti, hogy az Egyetem korlátozza az adatkezelést, ha az alábbiak valamelyike teljesül:

a) Ön vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az Egyetem ellenőrizze a személyes adatok pontosságát;

b) az adatkezelés jogellenes, és Ön ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;

c) az Egyetemnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de Ön igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy

d) Ön a 7.4 pont szerint tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az Egyetem jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben.


8      Adatbiztonsági intézkedések

Adatkezelő az adatok biztonságos kezelése, tárolása érdekében mindent megtesz. A kezelt adatok egy magas rendelkezésre állású, megbízható kiszolgálói környezetben üzemelnek. A fizikai védelem 24 órás őrzéssel, elektronikus beléptető rendszerrel és kamerás megfigyelő rendszerrel biztosított.

 

9      Az adatkezeléssel kapcsolatos jogérvényesítési lehetőségek

9.1       Bírósági eljárás kezdeményezése

Az Ön által tapasztalt jogellenes adatkezelés esetén polgári pert kezdeményezhet az Egyetem ellen. A per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik. A per – az Ön választása szerint – a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható (a törvényszékek felsorolását és elérhetőségét az alábbi linken keresztül tekintheti meg: http://birosag.hu/torvenyszekek).

 

9.2      Hatósági bejelentés

A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (www.naih.hu; 1363 Budapest, Pf.: 9.; telefon: +36 (30) 683-5969; +36 (30) 549-6838; +36-1-391-1400; fax: +36-1-391-1410; e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu) bejelentéssel bárki vizsgálatot kezdeményezhet arra hivatkozással, hogy személyes adatok kezelésével, illetve a közérdekű adatok vagy a közérdekből nyilvános adatok megismeréséhez fűződő jogok gyakorlásával kapcsolatban jogsérelem következett be, vagy annak közvetlen veszélye fennáll.

 

10    Kikötés

Az adatkezelő fenntartja a jogot, hogy az adatkezelési tájékoztatóját megváltoztassa. Erre különösen akkor kerülhet sor, ha jogszabály azt kötelezővé teszi. Az adatkezelés megváltozása nem jelentheti a személyes adatok céltól eltérő kezelését. Az erre vonatkozó tájékoztatást az adatkezelő 15 nappal előtte közzéteszi honlapján.